Best Practices : หน่วยสารบรรณ

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยและเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ

  จากการรวมตัวของชุมชนสำนักงานเลขานุการ Office Km ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

   รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยและเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ ขอเริ่มจากหน่วยสารบรรณครับ

หน่วยสารบรรณ

ปฏิบัติการที่ดี

        มีขั้นตอนในการรับ - ส่ง หนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถติดตามงานได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอกสารถึงจุดสิ้นสุด มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่มีการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีขั้นตอนในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ และบุคลากรทุกคนรับทราบ

        (2)   มี (1) +สามารถติดตามเอกสารทุกฉบับได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

        (3)   มี (2) + ระบบจัดเก็บเอกสารมีระเบียบ แบบแผน

        (4)   มี (3) + ให้บริการสืบค้นเอกสารได้ภายใน 1 วัน

        (5)   มี (4) + อัตราการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 2   

        หน่วยสารบรรณ ของชุมชนสำนักงานเลขานุการไหนสนใจ นำไปปฏิบัติได้นะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ธุรการ#ปฏิบัติการที่ดีหน่วยสารบรรณ

หมายเลขบันทึก: 6092, เขียน: 30 Oct 2005 @ 19:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)