แนะนำการทำกิจกรรม 5ส

5ส

ตัวอย่างแนะนำการทำกิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส สามารถพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไปสู่การรับรอง HA ได้เลย ถ้าทำอย่างถูกทางและจะยั่งยืนด้วย

เพราะได้สร้างนิสัยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว โดยเฉพาะการมุ่งไปสู่ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ญาติและเจ้าหน้าที่

มาเป็นกลวิธีที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้มารับบริการอย่างง่ายๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำหลัง Visual control และไคเซน

ตัวอย่างแนะนำ

หอผู้ป่วย ใช้บัตรสีเขียวเขียนชื่อคนไข้ติดในแฟ้ม ตามความรุนแรงเช่นสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว เมื่อแพทย์หรือพยาบาล

ดูแลผู้รับบริการจะทราบได้ง่ายว่ามีผู้ป่วยเตียงไหนบ้างที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เราละเลยไปบ้างหรือเปล่า หรือสะสางข้อมูลในแฟ้มผู้ป่วย

ว่าที่มีอยู่เพียงพอไหม มีที่ใช้แต่ไม่เป็นประโยชน์ไหม จะได้ตัดออก มีระบบงานตรงไหนที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เกิดประโยชน์แก่ใครก็ลบดขั้นตอนนั้นไป

มีรายงานอะไรที่เก็บแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สะสางออกไป จะได้ลดเวลาทำเอกสารเอาเวลามาดูผู้รับบริการมากขึ้น

ผู้ป่วยนอก สามารถใช้แถบสีหรือการกำหนดเก้าอี้นั่งสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังขณะรอตรวจหรือคนที่จำเป็นต้องลัดคิวเช่นกันไว้สัก3-5เก้าอี้

ห้องสุขภาพจิต สามารถใช้ป้ายสีแขวนหน้าห้องขณะให้คำปรึกษาเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้สังเกตว่าคนไข้คนไหนที่อาจมีอันตรายต่อผู้ให้คำปรึกษาได้

เวชปฏิบัติครอบครัว สามารถใช้สัญลักษณ์สีแดง เหลือง เขียว ขาว กับหมู่บ้านที่มีไข้เลือดออก หรือการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป็นรายคนชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดตามงาน และจัดทำกราฟแสดงผลงานของแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามงาน วัดผลงานหรือหา training needsได้ เช่นอัตราการเยี่ยมบ้านหรือผลงาน Healthy Thailand เป็นต้น

ห้องอบสมุนไพร ในกรณีผู้ป่วยอบสมุนไพร ห้ามเกินกี่นาที ก็ใช้ตัวตั้งเวลาเตือนเพื่อให้รู้ว่าจะเกินเวลาไปหรือไม่เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ห้องคลอด ทำกราฟแสดงจำนวนคลอด อัตราการเกิด Birth asphyxia หรือการทำบัตรสีติดที่เตียงคนไข้เพื่อเป็นการเตือนว่าผู้ป่วยคนไหนต้องดูแลถี่ห่างกันแค่ไหน หรืออย่างในกรณีที่เวรบ่ายดึกไม่มีพยาบาลประจำห้องรอคลอด ก็อาจทำผังเตียงผู้ป่วยไว้ที่ER ถ้ามีผู้ป่วยก็ให้ใส่บัตรสีตามเตียงเพื่อเตือนว่ามีคนไข้ และต้องดูแลถี่างมากน้อยแค่ไหน

ห้องฉุกเฉิน ก็สามารถใช้บัตรสีในการติดที่เตียงเวลามีผู้ป่วยเข้ามาเช่น ถ้าได้ดูแลเบื้องต้นแล้วต้องดูอีกภายใน 10 นาที ใช้สีหนึ่ง หรือดูแล้วและรอแพทย์ใช้อีกสีหนึ่งเป็นต้น หรือการเก็ยสต๊อกของไว้จะเก็บน้ำเกลือไว้เท่าไร เก็บชุดทำแผลไว้เท่าไร เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไว้เท่าไรจึงจะปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ถ้าเก็บมากเกินไปก็เป็นภาระในการจัดเก็บตรวจเช็ค ถ้าเก็บน้อยเกินไปก็ไม่พอใช้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ป่วย

ห้องผ่าตัด ใช้สัญลักษณ์รูปเครื่องมือที่ผ้าปูวางเครื่องมือเพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีเครื่องมือชิ้นไหนหายไปบ้าง เพื่อลดการลืมเครื่องมือไว้ในร่างกายผู้ป่วย

งานวิสัญญี สามารถใช้ป้ายสีสื่อสารกับแพทย์ขณะกำลังดมยาผ่าตัดได้ว่าคนไข้อยู่ในสภาวะไหน

สรุป

ถ้าใช้กิจกรรม 5ส อย่างเข้าใจถูกต้องแท้จริงก็จะไดด้เห็นอิทธิฤทธิ์ของกิจกรรม 5ส ที่จะสามารถผลักดันไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพ สร้างสุขภาพโดยมีผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางได้ นี่คือเครื่องมือที่ง่ายที่สุด..ทำได้ไม่ยาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)