ถ่ายทอดความรู้การจัดกทำสื่อวีดีทัศน์

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ของเจ้าหน้าที่ทีมงานเขต พร้อมกับเพิ่มเติมหลักวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การวางโครงเรื่อง การจัดลำดับเนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ และการวิเคราะห์สรุป เพื่อนำสื่อดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการใช้ IT


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOAE e-Learningความเห็น (0)