การติดตั้ง xampp for Linux

Theeradet
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1. download file
https://www.apachefriends.org/download.html
เลือก XAMPP for Linux ตามที่ต้องการและ Server 32bit หรือ 64bit
เช่น
wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.35/x...
ได้ไฟล์
xampp-linux-x64-5.5.35-0-installer.run

2.ติดตั้ง
#chmod 755 xampp-linux-x64-5.5.35-0-installer.run
#./xampp-linux-x64-5.5.35-0-installer.run

เสร็จเรียบร้อยตรวจดูจะเห็น
/opt/lampp/

2.Start
/opt/lampp/lampp startบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดโน้ตคนจำยากความเห็น (0)