ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ชื่อเรื่อง

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลา

ชื่อผู้วิจัย

นางธัญพัฒน์ เวชประสิทธิ์

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลจังหวัดยะลา

ปีการศึกษา

2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลานักเรียนรวม 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 30 แผน, ชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) 0.80 - 1.00 ค่าความยาก 0.58 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนก 0.33 - 0.67 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/ 84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง มีผลสัมฤทธิ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาความเห็น (0)