โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

20160627142543.docx-ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไก HRM

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การลง CHE QA

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเพิ่มจำนวนและคุณภาพงานวิจัย

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษานักศึกษา

อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 20160627141945.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ชุมชนสระแก้วความเห็น (17)

่janjira injeen
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากคะ สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีค่ะ

สุจิตรา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางปัญญาในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น คิดอย่างต่อเนื่องว่าจะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มย่อยที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนางานได้ผล คนเป็นเลิศได้มากกว่านี้คลิกไปที่ http://mthawat.wix.com/learntogether

อัญชลี
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ช่วยทำให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาได้ดีคะ

อัศนี
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

วิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่สามารถประยุกต์วิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงได้จนก่อให้นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญาได้หลากหลายมากคะ ทุกภาควิชานำเสนอได้ชัดเจนดีมาก

วิลาวัณย์ สายสุวรรณ
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากคะ ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้คะ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา ให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ อาจารย์แต่ละท่านหลากหลายมุมมองได้นำความรู้ ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรในด้านต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และสามารถนำมาปรับและพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นคะ

สิรีวัฒน์
IP: xxx.158.167.148
เขียนเมื่อ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่

จิตติพร ศรีษะเกตุ
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

คุ้มค่าในการเข้าฟังมากๆค่ะ เพราะได้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนในแบบต่างๆที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกาเรียนรู้และเข้าใจโดยบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน ...ขอบคุณค่า

Anchalee RUNGCHAY
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญาคะ

จิตตะการ ศุกร์ดี
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ผู้เข้าโครงการนี้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญา ให้ตรงกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ

ได้รับความรู้เพิ่มครับ

yukontorn
IP: xxx.68.6.74
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากคะ สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีค่ะ

กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากคะ สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในคลีนิคได้ด้วย ง่ายและเป็นการถ่ายทอดจากประสบการญ์จริงของวิทยากร ถ้าเพิ่มการเรียนรู้ทาง Nursing ของ Carper (1978) จะเห็นชัดเจนคะ สุนทรียศาสตร์ก็สำคัญคะ ฝึกฝนพร้อมสมาธิจะเกิดการเห็น (insight) ในเรื่องนั้นๆ คะ

montana ajchariyasakchai
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีคะ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา

จุฑากานต์ กิ่งเนตร
IP: xxx.158.178.133
เขียนเมื่อ 

โครงการดีมากค่ะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา และแนวทางการปฏิบัติที่ดี

Kornwika
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

มีการทำ KM เยอะแต่การนำไปใช้นั้นไม่มีการประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่านำไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรและมีการเสนออย่างไรบ้างเผื่อว่าที่อื่นจะนำไปใช้ได้ในการต่อยอด

กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริง แล้วกลับมาเรียนในชั้นเรียน สามารถที่จะร่วมอภิปรายในชั้นเรียน เปรียบเทียบกับทฤษฏีในชั่วโมงบรรยาย ทำในวิชาสร้างเสริมโดยการแบ่งกลุ่ม วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องต้องใช้อาจารย์หลายท่านซึ่งก็มีภาระงานซ้อนกันหลายวิชา