เข้าเดือนที่ 2 ของการพัฒนางานห้องเวชระเบียนแล้วนะคะ ข่าวที่ทราบจากท่าน ผอ. ว่าโครงการ mega project เรื่องตึกผู้ป่วยนอกตึกใหม่ไม่ได้แน่นอนแล้ว ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการดำเนินการพัฒนาสถานที่จัดเก็บเวชระเบียน

         ในเรื่องการพัฒนาสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำงาน, การรับบุคลากรทดแทนที่ลาออกไป, รวมทั้งการจัดการงานที่ไม่ใช่งานของห้องเวชระเบียนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาทำก็กำลังดำเนินไปตามกำหนดเวลา มีทั้งที่ราบรื่นและมีอุปสรรคในการติดตามบ้าง แต่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ

          สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบงานทันที คือ การ "พัฒนาใจ" ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งงานห้องเวชระเบียนเป็นงานด่านหน้า ทำงานแข่งกับเวลา และต้องเผชิญกับอารมณ์ของผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความอดทนสูงและมีจิตใจพร้อมให้บริการจริงๆ

 

          ท่านใดมีข้อเสนอแนะ & แนวทางในการ "พัฒนาใจของบุคลากรห้องเวชระเบียน" ช่วยด้วยนะคะ ยินดีรับความช่วยเหลือทั้งกำลังกายและกำลังใจค่ะ