จะปลูกพืช ต้องเตรียมดิน จะกิน ต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการ ต้องเตรียมคน จะพัฒนาคน ต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตัวเองก่อน