การหาโอกาสพัฒนางานที่ตนทำประจำอยู่ทุกวันให้ดีขึ้น คงหนีไม่พ้นการต้องหมั่นทบทวนและวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาจุดอ่อน แล้วจัดการกำจัดจุดอ่อน

          งานบริการวิสัญญี รพ.ศรีนครินทร์ มข.ขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน ทีมพัฒนาคุณภาพได้ช่วยกันวิเคราะห์ตนเองแล้วนำมาหาโอกาสพัฒนา ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทีมวิสัญญีอื่นๆบ้างจึงนำมาเสนอ ดังนี้

กระบวนการหลักงาน บริการวิสัญญี รพ.ศรีนครินทร์

1. การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย

กระบวนการที่ 1. การดูแลและประเมินก่อนการระงับความรู้สึก เพื่อประเมินความพร้อมและปัญหาของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

 • 1.1 ตรวจสอบตารางผ่าตัด
 • 1.2 ตรวจเยี่ยมและประเมินผู้ป่วย(Pre-op visit)โดย

 - เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด elective ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 - ซักประวัติความเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน

- การตรวจร่างกายทั่วไปโดยเฉพาะการประเมินทางเดินหายใจ

 • 1.3 การให้ข้อมูล (informed consent)

2. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์

กระบวนการที่ 2. การวางแผนการดูแลเพื่อการวางแผนการให้บริการวิสัญญีให้เหมาะสมสำหรับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

 • 2.1 เตรียมรถยา
 • 2.2 เตรียมอุปกรณ์ดมยาสลบอื่น ๆ
 • 2.3 ตรวจสอบ Anesthetic Machine
 • 2.4 ตรวจสอบเครื่องมือเฝ้าระวังต่าง ๆ

3. การระงับความรู้สึก

กระบวนการที่ 3. การติดตามประเมินสภาวะผู้ป่วยระหว่างระงับความรู้สึก เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและดูการตอบสนองต่อการระงับความรู้สึกอย่างเหมาะสมกับประเภทของการระงับความรู้สึกและผู้ป่วยแต่ละราย

 • 3.1 General Anesthesia (GA)
 • 3.2 MAC
 • 3.3 Regional Anesthesia (RA)
 • 3.4 Combine GA and RA

4. ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น (PACU)

กระบวนการที่ 4. การดูแลระยะพักฟื้นก่อนส่งตัวกลับหอผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดูแล โดยมีแนวทางปฏิบัติในห้องพักฟื้นที่ประกอบด้วยการดูแลรักษาในระยะหลังผ่าตัดภายใต้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

 • 4.1 ประเมินสภาพแรกรับ
 • 4.2 พิจารณาให้ O2
 • 4.3 ประเมิน PARS
 • 4.4 บันทึกอาการ
 • 4.5 ประเมินความปวดหลังผ่าตัดทุกราย ตลอดจนดูแลระงับปวดที่เหมาะสมในแต่ละราย
 • 4.6 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดตลอดจนป้องกันและแก้ไขเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนออกจากห้องพักฟื้น

5. นำส่งผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย

กระบวนการที่ 5. การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ซ้ำ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ป่วย และให้ทราบการดูแลตนเอง / ให้ญาติทราบข้อมูลการดูแลผู้ป่วย กรณี Admitted case

 • 5.1 นำผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาไปห้องรับ-ส่ง ผ่าตัด
 • 5.2 กรณีผู้ป่วยมีปัญหาให้วิสัญญีพยาบาลหรือ พชท/พจบ นำส่งผู้ป่วย
 • 5.3 ติดเครื่องเฝ้าระวังกรณีผู้ป่วยหนัก
 • 5.4 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนเตียง กรณีจำหน่ายผู้ป่วยนอกกลับบ้าน
 • 5.5 ปฏิบัติตามแนวทางการจำหน่ายผู้ป่วยนอก(PADS)

 6. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลัง ผ่าตัด 24 ชม.

กระบวนการที่ 6. การดูแลต่อเนื่อง / การวางแผนจำหน่าย เพื่อการป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายระหว่างการเคลื่อนย้าย และขาดความต่อเนื่องในการดูแล

กระบวนการที่ 7. การติดตามเยี่ยมภายใน 24 ชม.หลังผ่าตัด เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและรับเสียงสะท้อนจากผู้ป่วย โดย

 • 7.1 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก ภายใน 24 ชม.ทุกราย(ยกเว้น OPD case)
 • 7.2 บันทึกผลการตรวจเยี่ยม - ถ้าพบภาวะแทรกซ้อนประสานงานดำเนินการต่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง
 • 7.3 มีการให้บริการ Acute Pain Service ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดบางราย

 

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญี เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะ