ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 พ.ย. 2549) ทีมผู้นิเทศน์ความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ซึ่งได้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคน/แต่ละกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมหน่วยงานในความรับผิดชอบ ได้ทำหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายในการประชุมความเสี่ยงประจำเดือน พ.ย. นี้

          ประเด็นที่ไปเยี่ยม คือ เพื่อสอบถามหน่วยงานว่าได้จัดทำ Risk Profile ของหน่วยงานหรือไม่, มีปัญหาในการเขียนใบ IR หรือไม่/อย่างไร, แบ่งระดับความเสี่ยงได้หรือไม่..............ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา & อุปสรรคมาพัฒนาแนวทางการให้ความรู้/คำแนะนำในการจัดทำ Risk Profile, การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาความเสี่ยงและการรายงานความเสี่ยงของสถาบันต่อไป

          ส่วนใหญ่จะพบว่าทุกหน่วยงานได้เข้ารับฟังการอบรมแล้ว แต่ยังไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ จึงยังไมมี Risk Profile ของหน่วยงาน, ยังไม่เคยเขียนใบ IR และยังแบ่งระดับความรุนแรงไม่ได้

          เป็นสิ่งท้าทายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดนี้ต่อไป ที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา "ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ"