ท่านเคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในความดูแลของท่านขาดความรับผิดชอบบ้างหรือไม่ สำหรับดิฉันในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด  ได้ใช้วิธีให้รางวัล สำหรับผู้มีความรับผิดชอบดี ก็แก้ไขได้เพียงบางคน  อีกหลายๆคนไม่สนใจรางวัล  ในภาคเรียนที่ 2 นี้  ได้ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่  ใช้วิธีลงโทษ  โดยกำหนดให้ผู้ที่มาโรงเรียนสาย  หนีเรียน  ไม่ส่งงานตามกำหนด ฯลฯ  ทำเวรห้องและดูแลเขตพื้นที่บริการ  2  วันต่อความผิด 1 อย่าง  ได้ดำเนินการมา 45 วัน ปรากฏว่าแก้ไขได้ร้อยละ 90  ทำให้ต้องคิดค้นแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม และทดลองใช้อีก 45 วัน  ถ้าได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ทราบ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง