คุณธรรมนำปัญญา

                สังคมไทยยุคปัจจุบัน          ยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำท่าจะก้าวล้ำนำคุณธรรม   เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูแลนักเรียน   ซึ่งเป็นเยาวชนให้รู้จักปรับตัวให้ทันต่อภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม         การดูแลอบรมบ่มเพาะด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน  ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ครูต้องกระทำทุกวัน  จะในฐานะครูที่ปรึกษา  หรือครูผู้สอนก็ตาม    โดยมีความคาดหวังว่า   นักเรียนจะสามารถนำคำสอน   คำชี้แนะของครู     ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน        เพื่อปลูกฝังให้พวกเขามีพื้นฐานจิตใจที่เป็นคนดี   มีศีลธรรม

                ในฐานะหัวหน้างานนโยบายและแผน  ของโรงเรียนอู่ทอง   จากการหลอมรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2550      มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ที่ฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   เขียนโครงการขึ้นมาและจะดำเนินการตามแผนฯในวาระโอกาสต่างๆ กันไป  อาทิ

                1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพ  มีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษา    กิจกรรมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ

                2.  โครงการค่ายคุณธรรม   ของฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  และครูที่ปรึกษา   เป็นกิจกรรมที่พานักเรียนไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล  จ.นครปฐม

                3.  โครงการธนาคารความดี  ของฝ่ายกิจการนักเรียน  ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำความดีและมอบรางวัลเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น  

                นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่สอดแทรกไว้เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา     กิจกรรมเสริมในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ซึ่งจริงๆแล้วการ

ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียนนั้น    แม้ไม่ได้กำหนดเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ    ครูก็สามารถสอดแทรกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

                คราวหน้าจะอาสามาเล่าถึงโครงการธนาคารความดี     ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการ   แต่ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ร่วมคิดร่วมดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น     ซึ่งครูสุรสิทธิ์   ชำนาญอักษร  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นหัวเรือใหญ่ดำเนินการเรื่องนี้      ต่อมาได้มอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นเจ้าของโครงการ    

                                                                                                                                             ครูทิพ.....