ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาการเลี้ยงแพะบ้านผู้ใหญ่วิศาล เก็งลิ้ม ที่หมู่บ้านหนองงูเหลือม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม(ครั้งที่7)

" จากครั้งที่แล้วเราได้ไปศึกษาวิธีการบรรจุนมไปขายว่ามีวิธีการบรรจุอย่างไรครั้งนี้กลุ่มผมก็มาศึกษาวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ที่นำไปใช้ทำอาหารแพะว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร"

ขั้นตอนการปลูกหญ้าเนเปียร์

1ขั้นตอนการเตรียมดิน

(รูปการดินที่จะใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์)

การเตรียมดินควรปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการของพืชไปพร้อมกัน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพและทางเคมี โดยสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินได้ด้วยการไถพรวนที่เหมาะสม และการเติมอินทรียวัตถุลงในดินเพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำ และระบายอากาศได้ดี พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

2ขั้นตอนการเตรีมน้ำ

(รูปการเตรียมน้ำไว้ปลูกหญ้าเนเปียร์)

หญ้าเนเปียร์สามารถตอบสนองต่อการให้น้ำได้ดีมาก การปลูกในพื้นที่ที่มีชลประทานเข้าถึงจะเป็นผลดีต่อการวางระบบการให้น้ำในแปลงปลูก แต่ในเขตอาศัยฝนควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และไม่ควรปลูกในฤดูหนาว แม้ว่าจะมีการให้น้ำ เนื่องจากต้นหญ้าจะเติบโตช้า (สําราญวิจิตรพันธ์, 2554) และในเขตที่ขาดน้ำในฤดูฝนหรือมีการฝนทิ้งช่วง ควรมีการจัดสรรน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ โดยระบบการให้น้ำในแปลงปลูกหญ้ามีหลายระบบได้แก่ สปริงเกิ้ลน้ำเหวี่ยง มินิสปริงเกิ้ล ท่อน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง หรือปล่อยไหลไปตามร่องหน้าดิน เป็นต้น

3ขั้นตอนการเตรีมพันธุ์และวิธีการปลูก

(รูปต้นหญ้าเนเปียร์ที่ตัดต้นแล้ว)

เนื่องจากหญ้าเนเปียร์ติดเมล็ดน้อยและมีความงอกต่ำ จึงนิยมปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ หรือส่วนลำต้นที่มีรากติดอยู่ ต้นหญ้าเนเปียร์ที่จะนำมาใช้ทำท่อนพันธุ์ควรมาจากแปลงที่สมบูรณ์แข็งแรง มีตาที่สมบูรณ์ และมีอายุประมาณ 3-4 เดือน มีข้อปล้องจำนวนมากพอสมควร โดยตัดต้นชิดดิน และตัดส่วนยอดออกไปการนำท่อนพันธุ์ไปปลูกนั้นมีสองวิธี คือ การนำท่อนพันธุ์ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปปลูกเลย และการทำให้แตกรากและยอดอ่อนก่อนนำไปปลูก อีกทั้งยังสามารถเตรียมท่อนพันธุ์โดยวิธีตัดท่อนพันธุ์จากกอที่มีแขนงสูงประมาณ 1.5-3 เมตร เอาใบออกและตัดยอด แล้วนำไปฝังดินเรียงต่อกันเป็นแถวในร่องก่อนกลบดินเช่นเดียวกับการปลูกอ้อย หลังจากปลูกแล้ว 1-2 สัปดาห์ ยอดใหม่และรากจะแตกออกจากแต่ละข้อ หรือนำท่อนพันธุ์ไปใส่ไว้ในกระสอบป่านรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาเก็บไว้ในที่ร่มเงาประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดและรากแตกออกตามข้อแล้วจึงนำไปปลูก นอกจากนี้ยังสามารถเพาะชำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ลงในถุงประมาณ 1-2 เดือนแล้วนำไปปลูกได้อีกด้วย

(รูปต้นหญ้าเนเปียร์ที่เสียบลงดินแล้ว)

(รูปผู้ใหญ่กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกหญ้าเนเปีย)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน https://lms.npru.ac.th/ความเห็น (0)