วันที่ 28 เมษายน 2493

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 28 เมษายน นับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญยิ่ง หากนับถอยหลังไป

ในวันนี้เมื่อ พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ได้ทรงเข้า พิธีราชาภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาพระองค์ใหญ่

ในพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในครั้งนั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ครั้งแรก

สำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั่วไป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน "ราชาภิเษก" ได้มี

พระบรมราชโองการสถาปนาพระอัครมเหสี โดยประกาศวันที่ 28 เมษายน

พ.ศ.2493 ความตอนหนึ่งว่า "มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

"ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว"
ขอบคุณข้อมูลจาก www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/new


ในปีพ.ศ.2489 เมื่อรัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศ กราบบังคมทูล

อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สืบราช

สันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้น ประเทศไทย

ขาดพระบรมราชินีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงหมั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นคือ ม.ร.ว.สิริกิติ์

กิติยากร ธิดาเอกอัครราชฑูตไทย ณ. กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

พ.ศ. 2492 ประชาชนชาวไทยจึงพากันตื่นเต้นยินดี ยิ่งได้ทราบว่าพระคู่หมั้นทรงมี

พระสิริโฉมงดงาม มีพระปรีชาสามารถ


ขอบคุณข้อมูลจาก http://welovethaiking.com/blog/๒๘-...

ขอพระทรงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


25 เมษายน 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญครับ

ขอบคุณพี่เปิ้นมากๆครับ

ทรงพระเจริญ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดร. ขจิต มากๆ ค่ะ


เขียนเมื่อ 


ขอบคุณ น้องแสงแห่งความดี มากๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ต้น มากๆ ค่ะ