160428-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Sound & noise

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(CCD) อธิบายการใช้ 'sound' เป็น กริยา นำหน้าวลีคุณศัพท์

เมื่อต้องการบรรยายถึงบางสิ่งที่ได้ยิน เช่น

'The helicopter sounded worryingly close .'

'The piano sounds really beautiful.'

สามารถใช้ 'sound' นำหน้าวลีคุณศัพท์

เมื่อต้องการบรรยายถึง ความรู้สึกที่มีเมื่อได้ยินพวกเขาพูด

'Jose sounded a little disappointed.'

'I don't know where she comes from, but she sounds foreign .'

ยังสามารถใช้ 'sound' เพื่อบรรยายถึง ความรู้สึกที่มี ต่อบางคนหรือบางสิ่ง

ที่เพิ่งได้ยินมาหรือเพิ่งได้อ่าน

'They have a little house in the mountains' – 'That sounds nice .'

'The instructions sound a bit complicated.

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ในรูป progressive เช่น

ไม่ใช้ว่า 'This is sounding nice.'

ข้อควรระวัง: ใช้ 'Sound' ให้ตามด้วย adj. มิใช่ adv.

อย่าใช้ว่า That sounds nicely.”

ยังสามารถใช้ 'sound like' กับ วลีนาม เพื่อกล่าวว่า

บางสิ่งทีเสียงคล้ายกับสิ่งอื่น

'The bird's call sounds like a whistle.'

'Her footsteps sounds like pistol shots.

ยังสามารถใช้ 'sound like' กับ นามวลี เพื่อกล่าวว่า

บางคนกำลังพูดในทำนองเดียวกับที่คนอื่นพูด

'He sounded like a little boy being silly .'

'Stop telling me what to do – you sound just like my mother .

ยังสามารถใช้ 'sound like' กับ นามวลี เพื่อกล่าวว่า

คุณคิดว่าคุณสามารถจำได้ว่า บางสิ่งนั้นคืออะไรจากการฟังเสียงของมัน

'They were playing a piece that sounded like Mozart.'

'Someone left a message – it sounded like your husband .'

ยังสามารถใช้ 'sound like' กับ นามวลี เพื่อ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บางสิ่ง ที่บางคนเพิ่งบรรยายให้ฟัง

'That sounds like a lovely idea .'

'It sounds like something we should seriously consider .'

เมื่อใช้ 'sound' และ 'noise' เป็นนาม ชนิดนับได้ (countable noun )

ที่ซึ่ง 'sound' หมายถึง บางสิ่งที่คุณได้ยิน

ส่วน 'noise' อาจเป็น 'sound' ที่ไม่น่าฟัง หรือที่มิได้คาดคิด

สามารถกล่าวได้ว่า

เครื่องจักร ทำให้เกิด 'noise'

ผู้คนและสัตว์ ก็สามารถทำให้เกิด 'noise' ได้ด้วย

'A sudden noise made Bela jump.'

'The birds were making screeching noises.

สามารถใช้ 'sound' และ 'noise' เป็นนาม ชนิดนับไม่ได้ (uncountable noun )

โดยที่ 'sound' เป็นคำทั่วไปใช้สำหรับ สิ่งที่คุณได้ยิน

อันเป็นผลจากการสั่นที่เดินทางผ่านอากาศ น้ำ และอื่นๆ

'The aircraft could go faster than the speed of sound.'

ข้อควรระวัง: เมื่อ ใช้ 'sound' ในความหมายนี้

อย่าใช้ว่า “the sound”

อย่าใช้คำเช่น 'much' หรือ 'a lot of' กับ 'sound'

ตัวอย่างเช่นอย่าใช้ว่า There was a lot of sound.”

ให้ใช้ว่า “ There was a lot of noise.”

'Is that the wind making all that noise?'

'Try not to make so much noise.'


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)