สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจของเราเอง...เพราะถ้าเราตัดสินใจถูกทาง...ทุกอย่างก็โล่งแจ้งเบาสบาย...

วันนี้ผมเดินทางมาถึงที่ทำงานเห็นเพื่อนในที่ทำงานลงรถมาด้วยกันเป็นคู่ ๆ  พอเห็นผมพวกเขายกมือไหว้...ยิ้มอย่างอารมณ์ดี...ผมยกมือรับไหว้และยิ้มตอบ...ในใจชื่นชมความมีมิตรไมตรีต่อกัน...

ทำให้ผมได้มุมมองว่า...คือฤดูนี้...จิตใจคนเย็นสบาย ...หนาว...ต้องการใครสักคน...เป็นเพื่อนร่วมเดินทางชีวิต...ขอให้มีความสุขทุก ๆคนนะครับ...ฮา ๆ เอิก ๆ...

พอผมเข้ามาที่สำนักงานเลขา ฯ ได้รับสาร 1  ฉบับ  ความสุขใจที่มีอยู่หายไปพักหนึ่ง...คือ  เป็นคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

โดยแต่งตั้งผมเป็น กรรมการและเลขานุการ  สั่ง    วันที่  13  พ.ย.49 ลงนามโดย...

ประดิษฐ์  มีสุข  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ( แทน )อธิการบดี...

ผมน้อมรับเพื่อทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้...ตามความสามารถของผม...เป็นการปฎิบัติธรรมในสายงานโดยตรงครับ...ผมมองว่าการทำงานของแต่ละท่าน...ล้วนสวมหมวกหลายใบ...ท่านทั้งหลายมอบหมายให้มา...ท่านอาจเห็นว่าคน ๆนี้คงทำสิ่งนี้ได้...นั่งเอง...

เราคงหามุมมองและเดินทางไปสู่จุดนั้นว่า...การทำงานให้สนุกเป็นสุขกับการทำงาน...นะครับ...คุณสวมหมวกกี่ใบแล้วครับขณะนี้...ฮา ๆ เอิก ๆ...