เทคโนโลยีการศึกษา

ถ้่พูดถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะหมายรวมถึง  4 องค์ประกอบหลักคือ 

1. เทคโนโลยีด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นังสือ ตำรา เอกสารชุุดวิชาและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ

2. เทคโนโลยีด้านสื่อโสตทัศน์ เช่น วัสดุอุปกรณ์