คำถามที่ว่าอะไรคือนวัฒกรรมทางการศึกษา  สามารถอธิบายได้ในลักษณะดังนี้  สิ่งที่เป็นนวัฒถกรรมคือ  สื่อการเรียนรู้ของผู้สอน

ลักษณะที่เป็นนวัฒถกรรมคือ 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

2. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วีดิทัศน์แนวใหม่ จัดทำซีดีรอมชุดความรู้ใหม่

ฯลฯ