บริการวิชาการ

 นโยบายของอธิการบดี วาระใหม่ของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ด้านบริการวิชาการ ที่ได้นำเสอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพเป้าหมายหลัก ด้านบริการวิชาการ ทีท่านอธิการบดี นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ

JJ