เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรมคือต้อง innovative คือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเ้ปลี่ยนแปลงของโลกแต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความสบายความสุขของตัวเองเหมือนกัน ิต้องแก้ไขด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ไม่งอมืองอเท้ายิ่งในภาวะวิกฤต ยิ่งต้ัองการนวัตกรรมซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นของนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตหรืนวัตกรรม