หนังสือ KM เล่มใหม่ เมื่อ “ปลาทู” ถูกย่างไฟ

         

         

          ในหนังสือเล่มนี้   ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “KM เต็มรูปแบบ  กับ  “KM ติดรูปแบบ .....KM ติดรูปแบบ คือ KM ประเภทที่ทำแล้วไม่สามารถก้าวข้าม โมเดล หรือ แบบฟอร์ม  ต่างๆ ไปได้   เป็น KM ที่ทำไปเพียงเพื่อให้ ผ่านการประเมิน ซึ่งจะไม่เหมือนกับ KM ที่ทำเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็น KM ที่ เนียนอยู่ในเนื้องาน และเป็น สะพาน ที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้ต่อไป

ที่มา: http://gotoknow.org/blog/beyondkm/59915