"..คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้

จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะกาว้หน้าไป

ข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เ้หมาะสม

สอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจ ความ

สุขสบายตัวเองเหมือนกัน"