นวัฒกรรมทางการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัย วิถีคิด ที่ออกนอกกรอบ เดิมพอสมควร คือที่จะต้องออกนอก ร่อง หรือช่องทางเดิมๆที่เคยชิน เรียกได้ว่าจะต้องพลิกกระบวนทัศน์ ที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการเรียนรู้เสี่ยใหม่ จากที่เคยเข้าใจว่า การเรียนรู้คือการศึกษาเพียงเพื่อให้ได้รู้ไว้ มาเป็นการเรียนรู้ที่นำมา ใช้พัฒนางาน พัฒนาชีวิต