''......คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวไห้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ีว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่่หรือความพอใจความสุขสลายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านนั้น หากแต่เป็๋นนวัตกรรมของทั้งระบบ โดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัตน......''