ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปี ๒๕๕๗

คำสั่งจังหวัด..........

ที่ / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปี ๒๕๕๗

………………………………………………………

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขจังหวัด.......... ที่ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานในทุกมิติ และพัฒนาระบบส่งต่อ
ที่ไร้รอยต่อ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..........
ในฐานะหน่วยงานควบคุม กำกับ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการขึ้น เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการที่มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานและประชาชนเกิดความพึงพอใจ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลทุกระดับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ทุกแห่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การพยาบาล
ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ จังหวัด.......... จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัด.......... ดังนี้

ก. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับจังหวัด (Chief Nurse Officer_ province : CNO _P โรงพยาบาล)

ข. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน ระดับจังหวัด (Chief Nurse Officer_ province : CNO _P ชุมชน)

ค. คณะกรรมการนิเทศทางการพยาบาล ระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕7

คำสั่ง QA 57.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายสุขภาพชุมชน เขต 12ความเห็น (0)