ปราชญ์ชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังตะกู(ครั้งที่10)

แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์

การทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีและในพื้นที่ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมก็เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงมากการใช้สารเคมีอย่างหนักในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมียังส่งผลให้สมดุลของสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตรหายไปไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชหรือทำการเกษตรจึงได้ลุกขึ้นมาร่วมหารือกันเพื่อแก้ปัญหาค้นหาวิธีการในการลดต้นทุนในการทำการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงและบำรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงได้มีความคิดในการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติให้ดีขึ้นการจัดตั้งกลุ่มจึงเกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูในด้านงบประมาณและสถานที่และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548ณบ้านเลขที่2หมู่ที่1ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสมาชิกเริ่มต้น14คนซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีการระดมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมและดำเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเมื่อวันที่20ตุลาคม 2548โดยใช้ชื่อกลุ่มว่าวิสาหกิจชุมชนพัฒนายั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิก110ราย

การวางแผนการดำเนินการของกลุ่ม

1วางเป้าหมายในการผลิตของกลุ่ม100ตันต่อปี

2 ร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ

3 เน้นแนวทางการผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกันทุกชุดและลดต้นทุนการผลิต

4วางแผนการผลิตเริ่มตั้งแต่การออกหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ พร้อมแผนสำรองเก็บวัตถุดิบให้สามารถเก็บไว้ผลิตได้หลายเดือนและต่อเนื่องไม่กระทบต่อกลุ่มลูกค้า

5 เพิ่มการสำรวจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของสินค้าสำรวจจากการออกติดตามสอบถามกลุ่มเกษตรกรที่ซื้อสินค้าไปใช้เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาวางแผนการผลิตร่วมกันกับสมาชิก

6 กลุ่มมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นในปัญหาต่างๆเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มให้ดีขึ้น

แหล่งที่มาของทุน

1มีการระดมทุนเปิดขายหุ้นให้แก่สมาชิก ในอัตราหุ้นละ 100บาทเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

2ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูในเรื่องของสถานที่ตั้งกลุ่มการจัดซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบ

3ได้รับสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การผลิตจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน

4 กำไรจากการซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบ

บทบาทและหน้าที่

แบ่งหน้าที่ตามความสามารถเพื่อให้แต่ละฝ่ายต่างมีส่วนรับผิดชอบและเสนอความคิดเห็น

แต่ละฝ่ายตรวจทานกันเองได้และใช้บุคลากรน้อยไม่ขัดแย้งกัน

กลุ่มมีการจัดระบบบัญชี

กลุ่มมีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันโดยแยกประเภทบัญชีออกเป็นส่วนต่างๆเช่นสมุดเงินสดสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ทะเบียนคุมเช่นทะเบียนคุมวัตถุดิบทะเบียนคุมสินค้าทะเบียนหุ้นและสมาชิก อีกทั้งใบเสร็จต่างๆจะเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมมาแนะนำให้ความรู้รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและยังให้สมาชิกจัดทำบัญชีครัวเรือนไว้ควบคุมการใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกด้วย

ระเบียบการปฏิบัติของสมาชิก

1) สมาชิกหมายถึงบุคคลแสดงความจำนง สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มร่วมทุนหรือร่วมกิจกรรมต่างของกลุ่ม

2) สมาชิกออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก1คนต่อเสียงเท่ากัน

3) กรรมการบริหารต้องได้รับการรับรองจากสมาชิก

4) สมาชิกมีสิทธ์เข้าร่วมทำงานหรือส่งสมาชิกในครอบครัวเข้าทำงานกับกลุ่มได้

5) ผลประโยชน์แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบและรับเงินปันผลปลายปี

6) สมาชิกสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้หรือเสียชีวิตหรือถูกต่อต้านจากสมาชิกส่วนใหญ่

7) สมาชิกต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรมที่กลุ่มวางไว้และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั่วไปด้วย

8) สมาชิกมีสิทธิรับผลประโยชน์ตามผลงานที่ทำและตามสิทธิของสมาชิก

การบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน

uคณะกรรมการที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกเป็นผู้วางแผนดำเนินการรับผิดชอบโดยเน้น

1) ความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

2)วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับกับการสั่งซื้อโดยใช้นวัตกรรมที่มีอยู่และใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก

3) ยกระดับความเชื่อมั่นของตราสินค้าคุณภาพสินค้ามาตรฐานการผลิตการรับรองต่างๆเช่นการผ่านการรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมักเกรด2 จากกรมพัฒนาที่ดิน

4) ด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าส่วนใหญ่ทางกลุ่มจัดจำหน่ายเองและการพูดจากปากต่อปากของลูกค้าและมีแนวความคิดในการเปิดหน้าร้านในแหล่งชุมชนที่ที่ลูกค้าสามารถมาติดต่อได้สะดวกขึ้น

5) จัดเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้ที่สนใจโดยสามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน

แผ่นที่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)