แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของธุรกิจไทย

สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เศรษฐกิจไทย พร้อมก้าวไปด้วยกัน


แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของธุรกิจไทย

เศรษฐกิจไทยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายปลายปี หลายสำนักออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2559 ส่งสัญญาณที่ดี สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างน่าชื่นใจ เริ่มตั้งแต่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีหรือ TMB Analytics คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2559 ว่าน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง เติบโตร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวที่สดใสต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมามีบทบาทท่ามกลางการส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ

โดยปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เรื่องของการใช้จ่าย และการลงทุนภาครัฐ ในกรอบวงเงินของปีงบประมาณ2559 ประมาณ 3.9 แสนล้านบาท รวมไปถึงมาตรการของรัฐที่เข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 3 หลังจากที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ระยะ 2 ของรัฐบาลที่ผ่านมา และทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ภายใต้การนำของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ได้มาสานต่อนโยบายที่สอดรับกัน ในช่วงไตรมาสที่ 3-4/58 และต่อเนื่องไปสู่บางส่วนของปี 2559 ทั้งในส่วนของเม็ดเงินสินเชื่อ และการลงทุน ที่มีส่วนช่วยปรับประสิทธิภาพและการสร้างรายได้ที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องไป จนถึงปี 2559 รวมถึงภาคการส่งออกที่จะกลับมาเป็นบวกได้ในปี 2559


ประเภทของดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)
หมายถึง อัตรา ดอกเบี้ย ที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีเป็นเวลา 4 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)
หมายถึง อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราวๆไป ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น MLR MOR MRR เป็นต้น

MLR MOR และ MRR คืออะไร

คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว
1. MLR (Minimum Loan Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
2. MOR (Minimum Overdraft Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
3. MRR (Minimum Retail Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น


แหล่งอ้างอิง : http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=P&id=GwtpTuii9Tg=&year=2016&month=4&lang=T

ฐานเศรษฐกิจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปทางด้านการเงินความเห็น (0)