คนดีที่แท้จริง

วฑ.พ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนดีที่แท้จริง

คนดี คือคนที่คิดดี ทำดี ซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครที่คิดดี ทำดีได้ตลอดเวลา แต่ทุกคนในโลกนี้ย่อมเคยเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้น แต่เวลาที่เป็นคนดีนั้น อาจจะสั้น ยาว ไม่เท่ากัน ทั้งนี้การคิดดี ทำดี มีสองด้าน ดังต่อไปนี้

1. คิดดี ทำดีต่อตัวเอง

2. คิดดี ทำดีต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่น

ซึ่งการคิดดี ทำดีต่อตัวเองนั้น เกิดมาพร้อมกับคนโดยธรรมชาติ แต่มีบางครั้งที่คนเราอาจคิดไม่ดี ทำไม่ดีกับตัวเองซึ่งเกิดจากการขาดสติ หรือรู้เท่าไม่ถึงการ เช่น การฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการคิดดี ทำดีต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนั้น ไม่ได้เกิดมาพร้อมคนโดยธรรมชาติ แต่เกิดได้ด้วยการอบรม สั่งสอน แนะนำ กำกับ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำความดี หรือผู้ที่ผ่านการคิดไม่ดี ทำไม่ดีแล้วได้ผลไม่ดี (ผิดเป็นครู) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การคิดดี ทำดีต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนี้ จะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเหมือนกับการคิดดี ทำดีต่อตัวเอง

ดังนั้น คนดีจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนจะคิด จะทำสิ่งใดต้องพิจารณาว่าทำแล้วจะเกิดผลกระทบกระเทือนด้านลบ (ด้านไม่ดี) ต่อใคร หากรู้ว่ามีผลกระทบด้านลบ ก็ไม่ทำคิด ไม่ต้องทำสิ่งนั้น จึงจะถือว่าเป็น "คนดีที่แท้จริง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตร์สหกรณ์ความเห็น (0)