Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


แพรภัทร ยอดแก้ว นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ASEAN Studies Activities Promotion inBuddhist Sunday Center of Wat Prong Madua, Nakhon Pathom Province for ASEAN Community Preparation.

แพรภัทร ยอดแก้ว

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000


บทคัดย่อ

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2557 จำนวน 52 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

ผลการวิจัยพบว่า

1.การสร้างกิจกรรมอาเซียนศึกษาใน 7 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

2. นักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอาเซียนศึกษา อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.42)

3.แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาได้แก่ 1.ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูอาสา 2.ด้านสื่อและอุปกรณ์ 3.ด้านสถานที่ 4.ด้านระยะเวลา5.ด้านงบประมาณ

คำสำคัญ :กิจกรรม,อาเซียนศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

Abstract

The purposes of this research were to study ASEAN Studies Activities Promotion in Buddhist Sunday Center of Wat Prong Madua, Nakhon Pathom Province for ASEAN Community Preparation.

The sample group are 52 student in Buddhist Sunday Center of Wat Prong Madua. This research used a satisfaction questionnaire and Participant observation.

Major findings were as follows :

1. 7th ASEAN activities to create learning units for ASEAN Community Preparation.

2. The satisfaction for the ASEAN activities of the studied students was at the high level (×̅ = 4.42)

3. Guidelines for ASEAN activities include 1. The instructors and teachers. 2. Instructional media 3. Place 4. Period 5. Budget.

Key words: Activities,ASEAN Studies, Buddhist Sunday Center

ผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ดังนี้

ส่วนที่ 1การสร้างกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ

ผู้วิจัยได้นำความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา มาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อดังนี้

1.หน่วยการเรียนรู้ คือ อาเซียนและกำเนิดอาเซียน

สาระสำคัญ คือ อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อที่จะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกิดจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระชับเกลียวสัมพันธ์ของความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นร่วมมือกันที่จะสร้างเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคให้มั่นคง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งจากปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพฯ โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 บรูไนดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อมูลพื้นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ศึกษาวีดีทัศน์กำเนิดอาเซียนของกรมอาเซียนเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์ ความสำคัญอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมบทบาทสมมุติการลงนามก่อตั้งอาเซียน และการจัดนิทรรศการอาเซียน

2. หน่วยการเรียนรู้ คือ ธงและสัญลักษณ์

สาระสำคัญ คือ จากกฎบัตรอาเซียน ในหมวดที่ 11 ได้กำหนดธงและสัญลักษณ์อาเซียน อันแสดงถึงมิตรภาพทั้ง 10 ประเทศ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ธง คือ สิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัติของอาเซียน และเป็นที่มาของ สี 4 สีที่ปรากฏอยู่บนธงสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและการมีพลวัติ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง ตัวแทนของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน อยู่ในพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว ความสมานฉันท์และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

การเรียงลำดับธงชาติ ตามกฎบัตรอาเซียน เรียงโดยเริ่มจากธงอาเซียนแล้วต่อด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ตามลำดับอักษรชื่อประเทศ ดังนี้ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กิจกรรมการเรียนรู้คือ การจับคู่ การวาดภาพระบายสีธงอาเซียนและธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และการประดิษฐ์ธงอาเซียน

3. หน่วยการเรียนรู้ คือ คำขวัญและเพลงอาเซียน

สาระสำคัญ คือ

3.1 คำขวัญอาเซียน

"One Vision, One Identity, One Community" :

" หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม "

3.2 เพลงประจำอาเซียนสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนดังนี้

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Looking out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

we dare to dream, we care to share for it's the way of ASEAN

กิจกรรมการเรียนรู้คือ การร้องเพลง The ASEAN Way และเต้นประกอบเพลง

4. หน่วยการเรียนรู้ คือ ประชาคมอาเซียน

สาระสำคัญ คือ ปฏิญญาชะอำหัวหินว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ณ ชะอํา หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ใน 3 เสาหลัก (pillars) คือ

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community- APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเลือกตั้งหัวหน้าห้องและการต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การแลกเปลี่ยนสินค้าการซื้อ ขายสินค้าและการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปลูกต้นไม้ การแต่งกายด้วยชุดไทย การร่วมกิจกรรมประเพณีไทย การเรียนนาฏศิลป์ และการแสดงชุด อาเซียนร่วมใจ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นต้น

5. หน่วยการเรียนรู้คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน

สาระสำคัญ คือ ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งแต่ละประเทศมีข้อมูลพื้นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

กิจกรรมการเรียนรู้คือ การระบายสีแผนที่ประเทศ การจับคู่ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ ได้แก่ เมืองหลวง สกุลเงิน การปกครอง อาหาร ดอกไม้และสัตว์ประจำชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การแข่งขันตอบคำถาม ชิงรางวัล และการจัดนิทรรศการประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

6. หน่วยการเรียนรู้ คือ ศาสนาในอาเซียน

สาระสำคัญ คือ อาเซียนเป็นแหล่งของศาสนาสำคัญถึง 3 ศาสนา ในปัจจุบัน ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทเป็นที่นิยมนับถือของประชาชนในกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง คือ ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งเวียดนามที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ส่วนศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ รวมทั้งเป็นประเทศที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีความเข้มแข็งและมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของผู้คน เป็นอย่างสูง ขณะที่อินโดนีเซียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประเทศมาเลเซีย และบรูไน ก็นับถือศาสนาอิสลามด้วย นอกจากนี้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ยังมีผู้นับถือศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ความเชื่อท้องถิ่นที่นับถือผี วิญญาณ รวมถึงขงจื้อและเต๋าที่ต่างก็มีอิทธิพลต่อประเพณีและความเชื่อของคนในอาเซียนด้วยเช่นกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การสวดมนต์ ศาสนพิธี การจัดนิทรรศการและการรณรงค์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา

7. หน่วยการเรียนรู้คือ ภาษาอาเซียน

สาระสำคัญ คือ จากกฎบัตรอาเซียน ในหมวดที่ 11 ข้อ 34 ได้กําหนดให้ ภาษาอังกฤษคือ ภาษาทํางานของอาเซียน

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเลือกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หลักสูตร 20 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาจัดกิจกรรมเรียนภาษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ โดยผู้วิจัยได้นำเอากระบวนการวิจัยและงบประมาณเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ทำให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น


ส่วนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ

จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้

1.การส่งเสริมด้านอาจารย์ผู้สอนและครูอาสา พบว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จิตอาสามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เสียสละเวลา แรงงาน และงบประมาณ เพื่อจะมาช่วยสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จึงขาดความต่อเนื่องในการสอนนักเรียน ทำให้ขาดครูอาสาเพื่อสอนเสริมวิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน เป็นต้น ดังนั้น เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อควรสนับสนุนงบประมาณในการจ้างอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

2.การส่งเสริมด้านสื่อและอุปกรณ์ พบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขาดความพร้อมสื่อและอุปกรณ์ ขาดโต๊ะเรียน ชุดนักเรียน ขาดสื่อการเรียน การสอนขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน และไมค์และลำโพง(สำหรับใช้สอน) เป็นต้น เนื่องจากวัดไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างเพียงพอดังนั้น ควรจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าและหาทุนสนับสนุนจากที่อื่น เพื่อหาทุนมาสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

3.การส่งเสริมด้านสถานที่ พบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน นักเรียนต้องแบ่งมุมศาลาหรือแบ่งสถานที่นั่งเรียนกันดังนั้น ควรจัดสถานที่ภายในวัด สำหรับการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้มากขึ้น

4.การส่งเสริมด้านระยะเวลาพบว่า ระยะเวลาเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ ในวันอาทิตย์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น หลังจากนั้น เด็กๆในชุมชนท้องถิ่น จะไม่ได้มาวัด เพื่อเรียนศาสนาและวิชาการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

5.การส่งเสริมด้านงบประมาณ พบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับงบประมาณดำเนินการโดยตรงจากงบประมาณของวัดโพรงมะเดื่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัดโพรงมะเดื่อ และได้รับงบประมาณอุดหนุนรายปีจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนั้น ทางวัดได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคค่าอาหารกลางวันเด็กด้วย แต่ไม่เพียงพอ ทางวัดยังขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ต้องใช้งบประมาณวัดซึ่งไม่เป็นเอกเทศและขาดความแน่นอน) ดังนั้น ควรส่งเสริมกองทุนที่เป็นเอกเทศเพื่อใช้ในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เอกสารอ้างอิง

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile

หมายเลขบันทึก: 604521เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2016 12:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2016 23:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

อาจารย์คะ บันทึกนี้ก็เช่นกันค่ะ ควรปรับแก้ abstract อย่างยิ่งค่ะ ยกตัวอย่างเช่นข้อ 2

2. นักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอาเซียนศึกษา อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.42).

2.Students of Buddhist Sunday Center of Wat Prong Madua have to Satisfaction of ASEAN activities were at good level (×̅ = 4.42).

ทั้ง have ทั้ง were อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเลยค่ะ อันนี้ถ้าจะปรับให้เร็วๆก็น่าจะเป็น

The satisfaction for the ASEAN activities of the studied students was at the high level (×̅ = 4.42). พอจะได้ไหมคะ


ขอบคุณค่ะ พอดีหาเจ้าของภาษาที่น่ารัก ใจดี สละเวลามาปรับแก้ abstract ให้ไม่ได้นะคะ

เลยออกมาแบบครึ่งๆกลางๆ ตามความสามารถของผู้วิจัยค่ะ

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่รักในการทำวิจัยค่ะ

นำมาเผยแพร่เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัยค่ะ

แพรไม่ได้นำเสนอในระดับนานาชาติค่ะ และไม่มีเงินจ้างแปล Abstract 55

ขอโทษด้วยนะคะ ที่แปลและเขียนภาษาอังกฤษออกมาอ่านไม่รู้เรื่องขนาดนี้

เสียดายจังค่ะ ทางมหาวิทยาลัยน่าจะตั้งงบประมาณหาอาจารย์ต่างชาติที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้อาจารย์กันนะคะ เสียดายงานดีๆที่ควรจะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้น เดี๋ยวถ้าพี่พอจะหาเวลาได้ จะพยายามเอามาลองปรับแล้วเปรียบเทียบให้นะคะว่าควรจะออกมาเป็นแบบไหน เพราะถ้าทำได้สักเรื่อง หรือหางานในแนวนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษอ่าน อาจจะช่วยเรื่องวิธีเขียนได้ดีขึ้นนะคะ อาจารย์ไม่ต้องขอโทษเลยค่ะ ไม่ใช่ความผิดอะไรเลย ดีเสียด้วยที่อาจารย์รับคำแนะนำได้อย่างไม่โกรธคนบอกค่ะ ตอนแรกพี่เกรงว่าจะทำให้โกรธไปเสียด้วยซ้ำค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท