บทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

อาเซียน คือ การรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมตัวกัน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนก็เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งด้านสันติภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการกระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศ

บทบาทหน้าที่ของนักการเงินต่อ AEC

1. ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และวิถีการใช้ชีวิตของประเทศสมาชิก

2. ต้องพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

3. ต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังการเกิดข้อผิดพลาดและหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ได้

4. เมื่อเปิดเป็นเสรีแล้ว นักการเงินจะต้องมีการเตรียมพร้อมความเสี่ยงในด้านเงินเฟ้อ เงินฝืด

5. ต้องปรับปรุงระบบการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)