เปรียบเทียบ ISO 22301 กับ BS 25999 เรื่อง BCM


อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

เมื่อกิจการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ แม้ว่าจะมีกระบวนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมอย่างไร ก็อาจจะเกิดปัญหาหากเป็นการพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยงแต่เพียงลำพัง โดยไม่ได้สนใจกับระบบการบริหารจัดการผลดำเนินงานในส่วนอื่นของกิจการ

ประเด็นหนึ่งที่กิจการต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากคือจะทำให้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นระบบที่อยู่ตามลำพังไม่ได้ ต้องหาทางเชื่อมโยงและทำงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายของระบบการบริหารจัดการในด้านอื่นอย่างเพียงพอด้วย

ลำพังมาตรฐาน ISO เองที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารก็มีหลากหลายระบบด้วยกัน ในการตรวจสอบระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงควรพิจารณาควบคู่กับระบบบริหารอื่นของISOเองด้วย

ประเด็นของเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในกลุ่มมาตรฐาน ISO ที่เป็นระบบการบริหาร สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็น

ISO 9001

ISO 14001

ISO 20000

ISO 22301

ISO 27001

1

วัตถุประสงค์ของแต่ละระบบบริหาร

5.4.1

4.3.3

4.5.2

6.2

4.2.1

2

นโยบายของแต่ละระบบบริหาร

5.3

4.2

4.1.2

5.3

4.2.1

3

พันธะผูกพันด้านความมุ่งมั่น

5.1

4.4.1

4.1

5.2

5

4

ความจำเป็นด้านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4.2

4.4

4.3

7.5

4.3

5

การตรวจสอบภายใน

8.2.2

4.5.5

4.5.4.2

9.2

5

6

งานการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

8.5.1

4.5.3

4.5.5

1

8

7

การปรับปรุงด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

5.6

4.6

4.5.4.3

9.3

7

กิจการแต่ละกิจการควรจะพิจารณาความต่อเนื่องทางธุรกิจในฐานะของหนึ่งในระบบบริหารที่ต้องหาทางใช้ระบบบริหารทุกระบบให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจให้มากที่สุด ของมุมบวกของการมีระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

อย่างน้อยที่สุดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจก็มีประโยชน์ทางธุรกิจในลักษณะของ

 • การเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ความพร้อมในการพยากรณ์และตอบโต้ต่อวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปกป้องบุคลากรหลักของกิจการที่มีผลต่อการกอบกู้ธุรกิจสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การธำรงรักษากิจการการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในระดับองค์กรไว้
 • การทำให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวองค์กรเองเพิ่มมากขึ้น ผ่านการวิเคราะห์กิจการและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการกอบกู้ธุรกิจสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การยอมรับ เชื่อมั่นมากขึ้นของผู้มีผลประโยชน์ร่วม
 • การมรส่วนช่วยปกป้องชื่อเสียงและแบรนด์ของกิจการ
 • การสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าของกิจการ
 • การเพิ่มความได้เปรียบด้านการแบ่งปันจากการกอบกู้ธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน
 • การบริหารข้อร้องเรียน การฟ้องร้องด้านการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาของคู่ค้า
 • การบริหารการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับกิจการ
 • การบริหารการส่งมอบได้ตามสัญญา
 • การหยุดชะงัก (Downtime) ลดลงจากการเตรียมกระบวนการใหม่รองรับแทนกระบวนงานตามปกติ
 • การปกป้องซึ่งสินทรัพย์ทางกายภาพและสินทรัพย์ด้านองค์ความรู้ของธุรกิจ
 • การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยโดยรวมของกิจการ

หากิจการสามารถระบุประโยชน์ทางธุรกิจที่คาดหวังจากระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนแล้ว การนำเอามาตรฐาน ISO 22301 ไปใช้ในภาคปฏิบัติจะง่ายขึ้นเพราะจะสามารถจัดวางระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการได้

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีต้นแบบหรือพิมพ์เขียวของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบใดแบบหนึ่งที่ล้อตามมาตรฐาน ISO 22301 ที่จะนำไปใช้ได้กับทุกกิจการ เพียงแต่ขั้นตอนการดำเนินงานและองค์ประกอบอาจจะใช้ร่วมกันได้ โดยพยายามหาทางขจัดประเด็นที่ยังเป้นความขัดแย้งกันออกให้เหลือแต่ประเด็นที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

หากเชื่อมโยงการจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับขั้นตอนของ PDCA ทีเรียกว่าวงจรของ Plan-Do-Check-Act จะพบว่าสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ 1

Plan

องค์ประกอบสำคัญของขั้นตอนนี้ ได้แก่

 • การริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การทำความเข้าใจกับองค์กร รูปแบบ ลักษณะการดำเนินงานขององค์กร คุณค่า(Value)ของกิจการ
 • การวิเคราะห์ระบบการบริหารที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 • บทบาทของผู้บริหารและการตัดสินใจอนุมัติการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การกำหนดขอบเขตของโครงการ
 • การวางนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2

Do

องค์ประกอบสำคัญของขั้นตอนนี้ ได้แก่

 • การร่างกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การวางโครงสร้างองค์กรรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
 • การบริหารงานเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • มาตรการในการปกป้องและบรรเทาความเสี่ยง
 • การร่างแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินการตามแผน
 • การสื่อสารแผน
 • การอบรมและสร้างความตระหนัก
 • การทดสอบและลงมือปฏิบัติเสมือนจริง

ขั้นตอนที่ 3

Check

องค์ประกอบสำคัญของขั้นตอนนี้ ได้แก่

 • การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ผลและการประเมินผล
 • การตรวจสอบภายใน
 • การทบทวนระบบบริหาร

ขั้นตอนที่ 4

Act

องค์ประกอบสำคัญของขั้นตอนนี้ ได้แก่

 • การจัดการกับภัยพิบัติเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การปรับปรุงคุณภาพการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ประเด็นที่ยกมานี้เป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการที่ประกอบไปด้วย 8+8+3+2=21 ซึ่งหากพิจารณาย่อยลึกลงไปถึงระดับกิจกรรมและภาระงานอาจจะมีกว่า 100 กิจกรรมด้วย

หมายเลขบันทึก: 604455เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2016 19:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 เมษายน 2016 19:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี