World cafe ป่าติ้ว

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

World cafe ป่าติ้ว

วันนี้ข้าพเจ้ามีนัดหมายจัดกระบวนการเรียนรู้ World Cafe เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดบทเรียนแห่งความสำเร็จในเรื่อง IC โดยเครือข่ายใน คปสอ.ป่าติ้วครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้าพเจ้าไปถึงก่อนเวลานัดหมาย พี่โอ-คุณสมหญิง อุ้มบุญกำลังจัดเตรียมกระบวนการ ซึ่งตามที่นัดแนะคือ กำหนดเป็น 4 กลุ่ม ตามประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
- ก่อนเกิดการพัฒนาระบบ IC ของทุกพื้นที่ใน คปสอ.ป่าติ้วเป็นอย่างไร
- มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับระบบ IC ใน คปสอ.ป่าติ้วบ้าง
- คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการได้ร่วมกันพัฒนาระบบ IC มีอะไรบ้าง และเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างไรจากคุณค่านั้น
- จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นยังเหลือประเด็นอะไรที่สามารถพัฒนาต่อได้อีก

ท่านสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าพยาบาลให้ความสำคัญมอบหมาย ท่านรองสาธารณสุขอำเภอนำทีมมาร่วมกระบวนการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าอธิบายกติกาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการลื่นไหล และเรียนรู้

เมื่อสกัดเนื้อหาออกมาได้ ดังนี้คือ
ก่อนเกิดการพัฒนาระบบ IC ของทุกพื้นที่ใน คปสอ.ป่าติ้วเป็นอย่างไร
- ไม่มีมาตรฐาน. ล้างตามสะดวก
- ต่างคนต่างทำไม่มีเครือข่าย
- ไม่มีหลักการ
- อาคารไม่เป็นสัดส่วน
- ทำตามความเคยชิน
- ชุดอุปกรณ์ไม่เหมาะสม
- ไม่มีงบสนับสนุน

มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับระบบ IC ใน คปสอ.ป่าติ้วบ้าง
- มีระบบนิเทศติดตามกำกับเสริมพลัง-->ติดตามเยี่ยม
- สรุปผลงานและการแจ้งการผ่านเกณฑ์
- ทุกสถานบริการมีเครื่องนึ่งได้มาตรฐาน
- ระบบกำจัดและแยกขยะชัดเจน
- มีอาคารที่ได้มาตรฐาน. แยกโซน****
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
- มีการใช้ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือ
- ทดสอบซ้ำ การตรวจสอบคุณภาพ
- มีงบประมาณสนับสนุน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา --> ระบบบริจาค
- เชื่อมโยงเครือข่าย เกิด ลปรร. ในเครือข่าย
- มีแนวทางเป็นมาตรฐานเดียวกันที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
- ยกเลิกการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่เหมาะสม
- ***ลดต้นทุนเรื่อง set ทำแผล เกิดการเรียนรู้จากผู้บริการว่าเขาใช้อุปกรณ์เท่าไรทำให้ไม่สิ้นเปลือง
- มีระบบพี่เลี้ยง

คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการได้ร่วมกันพัฒนาระบบ IC มีอะไรบ้าง และเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างไรจากคุณค่านั้น
- ต่อระบบบริการเกิดมาตรฐานเดียวกัน
- เกิดความยั่งยืน
- มีการลดค่าใช้จ่าย
- เกิดการเรียนรู้เชื่อมโยง ลปรร ในเครือข่าย
- บูรณาการทำงานเป็นทีม
- รักษาสิ่งแวดล้อม
- ได้รับบริการที่ปลอดภัย ไม่มีการติดเชื้อ
- สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เสี่ยงสามารถหายและปลอดภัยจากการติดเชื่อ
- สามารถดูแลเคสที่เกินความสามารถได้
- ชุมชนศรัทธา
- มีพี่เลี้ยง
- ผู้ให้บริการเกิดความมั่นใจ
- เกิดการพัฒนาและเรียนรู้เกิดการประยุกต์ใช้
- ลดภาวะเสี่ยงจากการปฏิบัติ "ความเสี่ยง"
- ทำงานมีระบบระเบียบ และตระหนัก
- ทำงานเป็นทีม
- ลดต้นทุน

จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นยังเหลือประเด็นอะไรที่สามารถพัฒนาต่อได้อีก
- เรียนรู้ร่วมกันเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง รพช.และ 7 รพสต
- ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย
- เกิด ลปรร ในเครือข่าย/โซน
- ผู้บริหารเห็นความสำคัญ/ตระหนัก --> สนับสนุน
- เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น ชุดเอี๊ยมมาตรฐาน การซิลของ การเย็บผ้าที่ได้มาตรฐาน การใช้สมุนไพรลดสนิมในเครื่องมือ

มองเห็นวิถีของการพัฒนาต่อ
- รถรับส่งขยะ --> ระบบขนส่งขยะ
- มีการวิเคราะห์ต้นทุน
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ำเสมอ
- ฟื้นฟูความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม

- ศึกษาดูงานในพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)