บทบาทของนักการเงินและประชาคมอาเซียน

การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ 600 กว่าล้านคน หรือ ASEAN Economic Community: AEC ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558 นี้ ซึ่งมุ่งเน้นในอาเซียนเป็นตลาดและศูนย์กลางของฐานการผลิตโลก

นอกจากการเปิดเสรีการค้าบริการ เปิดเสรีแรงงาน และการลงทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว การเปิดเสรีภาคการเงิน และเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นอีกเรื่องที่อ่อนไหว และนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจมาก เพราะเป็นโอกาสที่จะเข้ามาทำกำไรในตลาดเงิน และตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึ้น ทำให้ระบบการเงินไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ

ทั้งนีั้นักการเงินจึงต้องมีความพร้อมต่อเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

- นักการเงินจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของการรวมกลุ่ม ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- นักการเงินต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมกับการปรับเปลี่ยนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- นักการเงินจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้รอบรู้และเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้เทียบเท่ากับ นักการเงินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อทำให้เกิดการจ้างงานต่อนักการเงินมากขึ้นด้วย

- นักการเงินจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลในด้านต่างๆ ที่สำคัญๆของบริษัทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- นักการเงินจะต้องทราบกฎระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความเห็น (0)