160401-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Respectfully & respectively & respectably

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Respectfully & respectively & respectably

Respectfully adv. ใช้เป็นทางการ หมายถึง ในแนวทางที่แสดงความนับถือ

He addressed he supervisor respectfully.

Respectively adv. หมายถึง โดยลำดับ ตามลำดับ หรือแต่ละคน

George and Kenneth were married in 1980 and 1985, respectively.

Respectably adv. หมายถึง ในลักษณะที่มีค่าควรแก่การยกย่องนับถือ

That family lived respectably in this community for thirty years.

(EMD) อธิบายว่า ทั้งสามคำ ผันแปรมาจาก

Respect นาม หมายถึง ความนับถือ (admiration) ความเคารพ

He has no respect for politicians.

He is held in great respect by everyone.

เมื่อเป็น adj. = respectable = น่านับถือ

A respectable family.

หมายถึง ถูกต้อง หรือสมควร

You can’t go out in those torn trousers – they’re not respectable.

เป็น adv. = respectably = ที่น่านับถือ

The party performed respectably in the election, gaining 20% of the vote.

เป็น นาม = respectability = ความน่านับถือ

The country has again achieved international respectability after years of isolation.

เป็น adj. = respectful = น่าเคารพ

We were brought up to be respectful of authority.

เป็น adv. = respectfully = ที่น่าเคารพ

I would respectfully agree with this comment.

เป็น นาม = respectfulness = ความน่านับถือ

In respectfulness to your wishes.

เป็น prep. = respecting หมายถึง เกี่ยวข้องกับ (about, concerning)

Respecting your salary, we shall come to a decision later.

เป็น adj. = respective = เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล

Peter and George went to their respective home.

เมื่อเป็น นาม พหูพจน์ = Respects = ความเคารพ (ในการทักทายเป็นทางการอย่างสุภาพ)

Please convey/give my respects to your parents. He sends his respects to you.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)