ผลของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การนำอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและการผลิตร่วมกัน โดยเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั่นเอง โดย AEC เป็นอาเซียน +6 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเรีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย และอาเซียน +3 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญึ่ปุ่น

การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนนั่นก็มีผลทางด้านเชิงบวกและด้านข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป โดยเชิงบวกนั่นคือ 1.ทางด้านการค้า การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างสมาชิกจะส่งผลให้เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ทำให้สินค้าส่งออกของไทยมีศักยภาพในตลาดอาเซียนมากขึ้น เพราะมีรากฐานการผลิตเองในประเทศด้านเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น 2.ด้านการลงทุน การเร่งรัดการเปิดเสรีจะช่วยขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนในภูมิภาคช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกอาเซียนเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น 3.ด้านการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจากอาเซียนที่เดินทางมาไทยเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาไทยนั้นมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น และทางด้านข้อควรระวังนั้น 1.ทางด้านเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมมุ่งขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี ผลของกาค้าอาเซียนทำให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่แน่นแฟ้น 2.การเปิดเสรีการค้าบริการ เป็นการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการเป็นรอบๆละ 3ปี เพื่อมุ่งขจัดอุปสรรค ข้อจำกัดด้านการค้าบริการภายในอาเซียน 3.เขตการลงทุนอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดเสรีการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมดแก่นักลงทันในอาเซียนและนักลงทุนทั่วไป

โดยการรับมือขององค์กรเมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคือ

1.จะต้องเตรียมความทางด้านภาษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากเป็นภาษาการสื่อสารที่เป็นกลาง โดยจะต้องฝึกฝน และพัฒนาตัวเองบ่อยๆ

2.มีความรู้ทางด้านกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านให้มีความครอบคลุมเพราะว่า เราอาจจะสามารถไปละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่นได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบตามมาที่หลัง ซึ่งทำให้มีความเสียหายด้านชื่อเสียงขององค์กร

3.พัฒนาทางด้านฝีมือแรงงานเพราะเป็นที่ต้องการของอาเซียน โดยการมุ่งเน้นหาแรงงานที่มีฝีมือ มีคุณภาพ

4.มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สื่อไอทีให้มีความทันสมัย เป็นการพัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

5.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาให้สินค้ามีความแตกต่าง มีไลท์สไตล์เป็นของตัวสินค้านั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการที่มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามานั้น ก็ทำให้เราสามารถไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้หรือที่มีรายได้สูงกว่าเดิม เป็นการเปิดโอกาสการค้าขาย การลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้มีเงินมาไหลเวียนในระบบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นผลดีแก่ประเทศและตัวเราอีกด้วย แม้ว่าอาจจะมีผลทางด้านลบบางประเภทก็ตาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)