โครงการอนุรักษ์ฯ บุญผะเหวด

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุทัศน์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสำคัญของชาติ และศาสนา : ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดจัดขึ้น ในการนี้ ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดโครงการฯ ดังนี้ ด้วยงานศูนยือุนรักษ์สิลปและวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ส่วนรูปแบบของการจัดโครงการ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดสุทัศน์ การบริการขนมจีน การจัดนิทรรศการ และการถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน หลังจากนั้นประธานได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เต็นท์ขนมจีน และชมสาธิตการทำขนมจีน ข้าวต้มมัด ข้าวป่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับ

ช่วยกันอนุรักษืสิ่งดีๆไว้

สาธุๆครับ