160326-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Refute & deny / regal & royal / regard & regards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Refute & deny สองคำที่ refute มีความหนักแน่นมากกว่า deny

Refute กริยา หมายถึง พิสูจน์ว่าปลอม หรือผิดพลาด หรือถูกลบล้างด้วยด้วยข้อโต้แย้งหรือการพิสูจน์

(AHD) ตามธรรมดา กริยา refute มีสองความหมาย คือ

พิสูจน์ว่าสิ่งที่กล่าวหรือเชื่อนั้น ผิด ไม่จริง หรือไม่มีหลักฐานยืนยัน” เช่น

Charges of institutional bias against women were refuted by an analysis of the employment data.

เห็นได้ชัดว่า ในตัวอย่าง ได้มีการรวบรวมข้อโต้เถียงเพื่อแสดงให้เห็นความไม่ถูกต้องของข้อกล่าวหา

เป็นการใช้ที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐาน

อีกความหมายคือ “การปฏิเสธความแม่นยำของ

ในการใช้แบบนี้ มิได้ กล่าวถึงหรือเกี่ยวข้องกับ การรวบรวมหลักฐานหรือรายละเอียดของเหตุผล

หากแต่เป็น การแย้ง ที่มีอยู่ในคำแถลงหรือข้ออ้างง่ายๆ

ซึ่งการใช้แบบนี้ ถูกโต้แย้งว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นศตวรรษ 1900 ถึงแม้จะมีการใช้ทั่วไป

นอกเหนือจากการใช้ในสองความหมายนี้

บางครั้ง ใช้ refute ให้หมายถึง “เพื่อปฏิเสธความถูกต้องของ” (to deny the validity of)

เช่น Observers are expecting the appeals court to refute the Microsoft breakup.

ซึ่งนักอนุรักษ์นิยม คัดค้านการใช้ อ้างว่า เป็นการลดค่าของภาษา (degradation of the language)

แต่ก็พบว่ามีการใช้ทั่วไป


Regal & royal

Regal adj. สิ่งพิเศษมากและเหมาะสำหรับ ราชาหรือราชินี

He made a regal entrance.

A regal manner.

Royal adj. ใช้นำหน้านาม หมายถึง เกี่ยวกับ หรือเป็นของ ราชาหรือราชินี ของประเทศ

มีสถานะของ กษัตริย์หรือราชินี หรือสมาชิกของราชวงศ์

Few of the Western democracies still have a royal family.

His wife was of royal ancestry.

ใน US หมายถึง มาก หรือ ยิ่งใหญ่

A royal pain.

A royal mess.


Regard & regards

(DPWE) ทั้งสองคำ เสนอความหมาย นิยม/นับถือ/ชื่นชม และ เห็นด้วย

I regard that minister highly.

Please accept my warm regards.

Regard กริยา ใช้กับ as หมายถึง พิจารณาให้เป็น เช่น

I regard his conduct as totally unacceptable. หมายถึง คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก หรือสำคัญ ควรนับถือ

He is very highly regarded by his friends. หมายถึง การนึกถึง (ด้วยอารมณ์หรือความรู้สึก)

I regard him with horror.

He regards his wife’s behavior with amusement.

หมายถึง จ้องมอง He regarded me over the top of his glasses.

เป็น นาม หมายถึง นึกถึง He ran into the burning house without regard for his safety.

หมายถึง เห็นใจ เอาใจใส่ He shows no regard for other people.

หมายถึง เป็นที่นับถือ I hold him in high regard.

เป็น prep. = regarding หมายถึง เกี่ยวกับ Have you any suggestion regarding this project?

เมื่อเป็น Adj. และ Adv. = regardless = โดยไม่คำนึงถึง ต้นทุน ปัญหา อันตราย เช่น

There may be difficulties but I shall carry on regardless.

วลีเช่น ‘in regard to’ ’with regard to’ ‘in regard of’ เป็นการใช้คำมากเกิน

อาจแทนที่ได้ด้วย concerning หรือ about

Regards นาม พหูพจน์ หมายถึง ปรารถนาดี

Give my regards to your mother.

He sent her his regards.

วลี ‘in regards to’ ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ควรใช้

วลี ‘as regards’ เป็นวลีมาตรฐาน แต่ควรละเว้น สามารถแทนที่ได้ด้วย concerning.


ดูคำย่อที่ #601860

</i>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)