160326-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Referee & umpire / reflective & reflexive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Referee & umpire ต่างหมายถึง เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน

ให้เล่นกันอย่างยุติธรรมและไม่มีการละเมิดกฎข้อบังคับ

(CCD) อ้างว่า กรรมการในการแข่งขัน hockey เรียกได้ทั้งเป็น umpire และ referee

Referee นาม (CCD) ใช้กับผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

basketball, billiards, boxing, football, rugby football, snooker และ wrestling.

The referee decided to allow the goal.

Referees have been instructed to penalized players who deliberately waste time.

(CED) ให้ความหมาย referee ว่า

1 บุคคลที่ถูกอ้างถึง โดยเฉพาะเพื่อขอความเห็น ข้อมูล หรือการตัดสินใจ

2 ในการกีฬาทั่วไป คือ umpire หรือ judge โดยเฉพาะใน football และ boxing

ทำหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าแข่งขันอย่างยุติธรรมตามกฎข้อบังคับ

3 บุคคลผู้ยินดีให้คำยืนยันเป็นพยานต่อความสามารถหรือความประพฤติของบางคน

4 ทางกฎหมาย เฉพาะในอังกฤษ (CED) คือ circuit judge ในสังกัด ศาลสูง (High Court)

มีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องราวหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

Umpire นาม (CCD) ใช้กับผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

badminton, baseball, cricket, table tennis, tennis, volleyball.

(WCD) ให้ความหมาย umpire อีกว่า คือ ผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้ระงับข้อพิพาท เกี่ยวกับข้อบังคับ หรือการใช้

หรือเป็นบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคู่กรณีที่พิพาทกัน เพื่อให้ทำการ arbitrate (ชี้้ขาด/ตัดสิน)

An umpire was appointed to settle the tax case.

The umpire’s decision is final.


Reflective & reflexive

Reflective adj. (CALD) บอกว่า ใช้เป็นทางการ เป็นการใช้ความคิดอย่างรอบคอบและสงบนิ่ง

After hearing the news they sat in a quiet, reflective silence.

เมื่อหมายถึง ผิวหน้า ที่สะท้อนแสงที่่ส่องลงได้เป็นส่วนมากทำให้เห็นได้ง่าย แต่

(DPWE) เพิ่มเติมว่า สามารถสะท้อน ความร้อนและเสียงได้ด้วย เช่น reflective จากแผ่นกระจก

(OALD) ให้ความหมายเพิ่มอีกว่า เป็นการสะท้อนของบางสิ่ง

ที่เป็นแบบฉบับของสถานการณ์หรือสิ่งเฉพาะ

หรือ แสดงสภาวะ (state) หรือ nature ของบางสิ่ง เช่น

Everything you do or say is reflective of your personality.

His abilities are not reflective of the team as a whole.

Reflexive adj.

(DPWE) อธิบายว่า ปัจจุบันใช้อย่างเดียวทั้งหมด (entirely)

กับนัยทางไวยากรณ์ ใช้กับการสร้างประโยค

ที่ กริยา มี ประธานและกรรม เหมือนกัน เช่น I dress myself.

โดยที่ self ในวลีเช่น myself, himself, และ themselves ต่างเป็น reflexive pronoun.

(CALD) อธิบายว่า คำต่างๆ ที่แสดงว่า บุคคล ที่กระทำการนั้น เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นด้วย

เช่น ในประโยค She prides herself on doing a good job, prides เป็น reflexive verb

และ herself เป็น a reflexive pronoun.

และให้ความหมาย reflexive เพิ่มเติมว่า เมื่อเป็นการเคลื่อนไหว (movement)

เกิดขึ้นเพราะเป็นปฏิกิริยาทางร่างกาย ที่ตนไม่อาจควบคุม เช่น

I hadn’t meant to answer her, it was simply reflexive.

At concerts like this one, standing ovations have become reflexive.

Sneezing is reflexive.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)