Digital Economy

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

ซึ่งปัจจุบันส่งผลต่อเศรษฐกิจและตนเองเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมให้เข้ากับ Digital Economy เช่น การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ การขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิตอล การเรียนรู้และฝึกเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีให้คล่องและชำนาญ การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

อ้างอิง: http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เป้าหมายทางธุกิจความเห็น (0)