เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy)


เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy)

เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นสิ่งสำคัญในการใช้การผลิตและการดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy (ของตนเอง)

ทุกวันนี้โลกธุรกิจพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่างๆในโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกลับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเพื่อเรียนรูสิ่งต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจของตนได้ในอนาคต

โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลว่าเป็นอย่างไรเพื่อทำความเข้าใจกับมัน จากนั้นเรียนรู้และพัฒนาการใช้ให้ระบบให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองและพร้อมปรับตัวเพื่อจะได้ไม่ล้าหลัง

ที่มาข้อมูล : http://www.mict.go.th/view/1/Digital Economy

ที่มารูปภาพ : https://www.google.co.th/search?q=digital+economy+...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy)ความเห็น (0)