Digital Economy

Digital Economy

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

แหล่งที่มา http://www.most.go.th

การปรับตัวสู่ Digital Economy

การปรับตัวให้เข้ากับ Digital Economy โดยศึกษาข้อมูลการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและมีการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดต้นทุนโดยมีการใช้แนวคิดดังนี้

1. Digital Commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว

2. Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

3. Digital Consumption คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิม และการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆ

ซึ้งโดยมีการนำทั้ง3ข้อนี้มาปรับใช้เพื่อที่จะรับมือกับ Digital Economyและปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital Economyความเห็น (0)