แนวคิดการปรับตัวในยุคDigital Economy

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต
การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปทำให้ผู้คนต้องดิ้นร้น การเอาตัวรอด และการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้เหมาะสม ดังนั้นการที่ยุคเปลี่ยนเป็นDigital Economy นั้นหมายถึงว่าผู้คนจะต้องเรียนรู้ระบบสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัย เช่น การใช้งานระบบธนาคารในโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ถ้าเราไม่ปรับตัวเข้าหาโดยการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เราก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ เช่นการทำงานล่าช้า ความยุ่งยาก เสียเวลา เป็นต้น ดิฉันคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคนี้อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าท่านใดกลัวว่าจะเกิดความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยด้านข้อมูลก็ขอให้สบายใจได้ในส่วนหนึ่งเพราะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการรักษาความปลอดภัยด้านนี้ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกด้วย
ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

http://www.mict.go.th/view/1/Digital Economy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)