Digital Economy

Digital Economy คือ เศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตสินค้า การขนส่ง หรือแม้แต่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่าย นักธุรกิจและเจ้าของกิจการได้รับข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Digital Economy จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต หรือลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งอีเมล์ การประชุมทางไกล ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกแล้วนำมาพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อนำเสนอและเปรียบเทียบเทคนิค วิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy (ของตนเอง)

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Digital economy เพื่อให้ตนเองเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง

2. นำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital economy ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเหมาะสม

3. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ติดตามข้อมุลข่าวสารต่างๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)