กองทุนรวมและบทบาทหน้าที่ของกองทุนรวม

กองทุนรวม” (Mutual Fund) ก็คือ โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุน มารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน

ข้อดีของกองทุนรวม

1. บริหารโดยมืออาชีพ

2. มีการกระจายความเสี่ยง

3. มีสภาพคล่อง

4. มีทางเลือกในการลงทุน

5. มีกลไกป้องกันผู้ลงทุน

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund) เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ เน้นความเสี่ยงต่ำ รับรายได้ประจำจากดอกเบี้ย
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (
capital protected fund) เน้นการลงทุนแบบต้นไม่หายแต่กำไรไม่สูงมากนัก ด้วยกลไกการเลือกลงทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund : FIF) • เป็นช่องทางกระจายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) • เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (
equity fund) • เน้นลงทุนในหุ้น เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็ มีโอกาสสูงด้วย
กองทุนรวมมีประกัน (guaranteed fund) • ลงทุนแบบสบายใจ สบายกระเป๋า เพราะมีผู้รับประกันความเสี่ยง ( guarantor) ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (property fund) • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (
Retirement Mutual fund : RMF • ลงทุนแบบออมเงินระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุพร้อมได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนรวมผสม (
mixed fund) • ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ผสมผสานกัน เน้นความยืดหยุ่นปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) • ลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี เน้นความเสี่ยงต่ำ
กองทุนรวมดัชนี (
index fund • เน้นการสร้างผลตอบแทนล้อตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (
Long term equity fund : LTF) • เน้นการลงทุนในหุ้น ระยะเวลาลงทุนเพียง 5 ปฏิทิน
Exchange Traded Fund (ETF เหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป และช่วยสร้างสภาพคล่องของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น

แหล่งที่มา

https://www.mfcfund.com/Web/BeforeInvesting(thth)/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทุนรวมและบทบาทหน้าที่ของกองทุนความเห็น (0)