กองทุนรวม

กองทุนรวม

เครื่องมือในการลงทุน ( investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น
• มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ

• ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ
• ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

ประเภทของกองทุนรวม

1. แบ่งตามประเภทโครงการ ได้ 2 ประเภท คือ

1.1 กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด) เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว และจะไม่รับซื้อคืน

1.2 กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. ขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ

2. แบ่งตามนโยบายการลงทุน เช่น

2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)

2.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ( fixed income fund)

2.3 กองทุนรวมผสม ( balanced fund)

2.4 กองทุนรวมหน่วยลงทุน ( fund of fund)

2.5 กองทุนรวมตลาดเงิน

2.6 กองทุนรวมมีประกัน

2.7 กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund)

2.8 กองทุนรวมดัชนี (index fund)

2.9 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ FIF)

2.10 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)

2.11 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)

2.12 กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (country fund)

2.13 กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund หรือ ETF)

2.14 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (sector fund)

2.15 กองทุนรวมทองคำ

2.16 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

2.17 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

2.18 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

ที่มาhttp://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/MutualFundOth...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทุนรวมความเห็น (0)