AAR

AAR เป็นข้อมูลป้อนกลับหรือสิ่งที่สะท้อนผลหลังจากการปฎิบัติหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำทำคนเดียวหรือทำร่วมกัน การสะท้อนนี้อยู่ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคิดสื่อสารโดยไม่ตำหนิหรือไม่บน ควรเปิดโอกาศให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและฟังความคิดเห็นร่วมกัน การรับฟังให้เกียรติ ไม่หักล้างกีดข้างความคิดกันและกัน ไม่ทำให้การแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นความเห็นต่างกลายเป็นความขัดแย้ง ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ไม่แสดงท่าทีเฉยๆ/ไม่อยากมีส่วนร่วม

AAR เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคนำเสนอในรูปแบบการบันทึกหรือนำเสนอด้วยวาจา เพราะคนโดยส่วนใหญ่เมื่อเจอกับปัญหาจะไม่ได้สนใจสิ่งที่จะทำ การสะท้อนควรสะท้อนถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมนั้นๆ ทำไมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคืออะไร การแก้ปัญหานี้อาจจะทำได้ไม่ตรงจุดอย่างไร จึงจะส่งผลทำให้การดำเนินงานขาดความไม่ต่อเนื่องเป็นปัญหาอุปสรรค ถ้าผลที่สะท้อนออกมาในรูปแบบบันทึก บรรยายถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมท่านอื่นๆสามารถมาศึกษาผลของกิจกรรมนี้ได้

AAR สามารถพัฒนาตนพัฒนางาน ช่วยการยกระดับความรู้ของตนและช่วยพัฒนางานในองค์กรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นได้ การสะท้อนแบบนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สำคัญโดยเริ่มจากตัวเองก่อน.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (1)