การรวมตัวของครูในลักษณะของเครือข่ายครูจะช่วยส่งเสริมให้ครู  ได้รับการพัฒนาและมีเทคนิคแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะครูไม่ต้องลองผิดลองถูกในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน เป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะของครูโดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน        
        
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้จัดให้มีการรวมตัวกันของครูตามลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้  และตามลักษณะการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 14        เครือข่าย เรียกว่า "เครือข่ายครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้" (RTC : Resource and Teacher Center) ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา  เครือข่ายครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (RTC คณิตศาสตร์) โดยมีคุณครูสุจิตรา             จุงจิตตเมต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดจำปา เป็นประธาน มีสมาชิกในเครือข่ายครู RTC คณิตศาสตร์ จำนวน 165 คน 
        
        
กิจกรรมที่ RTC คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการร่วมกัน เช่น อบรมการสร้างสื่อ CAI คณิตศาสตร์  อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์   ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  ปัจจุบัน    เครือข่ายครูคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคู่กันไป  ซึ่งถ้าการพัฒนาครูโดยใช้ระบบเครือข่ายครูนี้มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิผลเช่นกัน