เอาพริกไปทำอะไร  พริกถือเป็นพืชผักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ ของคนเราเป็นอย่างมากเนื่องจากพริกเป็นพืชผักที่ให้รสรสเผ็ด ผู้บริโภคนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหาร และเพื่อสกัดสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยาแก้ปวด อาหารเสริม เครื่องสำอาง สารกำจัดแมลง เป็นต้น นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพริก และผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 6 – 10 พ.ย. 2549 ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการภาค Poster  เรื่องศักยภาพการตลาดพริกสดในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญส่ง   เอกพงษ์ หัวหน้าทีมในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.และมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

2 จังหวัดขายพริกได้ร้อยกว่าล้านบาท ในฤดูการผลิต ปี 2548/2549 (พ.ย.- มิ.ย.) จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษทั้งสองจังหวัดสามารถขายผลผลิตพริกได้ทั้งหมด 31,900 และพริกแห้ง 5,009 ตัน ทำให้มีรายได้รวมมากว่า 1,100 ล้านบาท สำหรับสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกคือ พันธุ์พริกแดงสด พริกเขียว และพริกแห้งที่สำคัญ คือ พันธุ์ลูกผสม Super Hot จินดา และหัวเรือย่น โดยมีราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาลเท่ากับ 22.7 14.3 และ 60 บาท ตามลำดับ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานวิจัยทุกคน หลังจากที่เราพยายามทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อปีที่แล้วเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สุดท้ายเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 เราก็ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเลิศ  สาขาผัก  จากคณะกรรมการจัดงานพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6 จึงทำให้ทีมงานทุกคนปลื้มกับผลงานที่แห่งความภาคภูมิใจ

เส้นทางพริกสู่ระบบเกษตรประณีต จากข้อมูลที่เราได้ออกติดตามเส้นทางการผลิตพริก ที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้ว ตามรอยความเผ็ดนั้น ทำให้ผมนึกถึงพี่น้องเกษตรกรที่เราทำเกษตรประณีตขึ้นมาทันที เนื่องจากพริกที่เกษตรกรปลูกนั้นมีค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่ผมคิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด (สรุปจากความเห็นร่วมกันกับผู้ผลิตส่วนใหญ่) สำหรับพี่น้องที่ผลิตในระบบเกษตรประณีตคือพันธุ์จินดา และหัวเรือย่น เนื่องจากพริกทั้งสองพันธุ์นี้มีความทนทานต่อโรค แมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคอีสานได้ดี สามารถเก็บกิน และขายได้คุณภาพทั้งสด และทำพริกแห้ง อีกทั้งมีสีสวย เก็บถนอมรักษาง่าย และนานกว่าพันธุ์อื่นๆ  และยิ่งกว่านั้นเกษตรกรสามารถคัดเลือก และเก็บพันธุ์ไว้ใช้ได้เองในฤดูกาลต่อไปโดยไม่ต้องพาแหล่งพันธุ์จากภายนอก

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

16 พ.ย. 49