ผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2549  ศึกษาผลการสอบนักเรียนที่เกรด  A  ดังนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/1  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน27 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน18 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน  18คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/4  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน 17คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/5  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน 9 คน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/6  ได้ผลการเรียนเกรด A  จำนวน  7 คน 

ในภาพเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6 

ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ที่นี่

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4 ที่นี่

วัตถุประสงค์  เพื่อแสดงว่า นักเรียนชายมีผลการเรียนภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น