ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม


ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่พบมากในวัยผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจ และคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงควรมีการป้องกัน หรือชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มี การดำเนินโรคอยู่ในระยะแฝง และระยะก่อนมีอาการ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม

งานวิจัยที่ดิฉันได้ค้นคว้ามามีชื่อว่า Effects of cognitive training program on cognitive abilities and quality of life in elderly with suspected dementia

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ คือ เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิดความเข้าใจสำหรับผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถของความคิดความเข้าใจในด้านความสนใจจดจ่อ ความจำ และการบริหารจัดการ และคุณภาพชีวิต ในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม จากการประเมินด้วยแบบประเมินพุทธิปัญญา Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ฉบับภาษาไทย คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกตามโปรแกรมฯ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ติดต่อกัน เครื่องมือประเมินผลลัพธ์ได้แก่ แบบประเมิน Trial Making Test เครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ ความเข้าใจสำหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual Test: Thai-CPT) เครื่องมือประเมิน Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Test: Geriatric Version (LOTCA-G) และแบบวัดคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ผลการศึกษาโดย สถิติเชิงพรรณา และสถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Signed Ranks Test

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. โปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิดความเข้าใจ ซึ่งเน้นส่งเสริม ทักษะด้านความสนใจจดจ่อ ความจำ และการบริหารจัดการ รูปแบบของโปรแกรมฯ เป็นแบบการใช้หลายวิธีการ ประกอบด้วย การให้ความรู้ เกม/แบบฝึกหัด การสอนกลยุทธ์ ช่วยความจำ และกิจกรรมกลุ่ม

2. แบบประเมินพุทธิปัญญา Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ฉบับภาษาไทย สำหรับคัดกรองกลุ่ม ตัวอย่าง

3. แบบประเมิน Trial Making Test สำหรับประเมิน ทักษะด้านความสนใจจดจ่อ

4. เครื่องมือประเมิน Thai Cognitive-Perceptual Test (Thai-CPT) หมวดความจำ (memory) สำหรับประเมิน ความจำ และใช้หมวดการจับคู่และจัดหมวดหมู่ (matching and categorization) และหมวดการแก้ไขปัญหา (problem solving) สำหรับประเมินทักษะด้านการบริหารจัดการ

5. เครื่องมือประเมิน Loewenstien Occupational Therapy Cognitive Test-Geriatric Version (LOTCA-G) หัวข้อการประเมินด้านการรับรู้ทางสายตาและการรับรู้ช่องว่าง (visual and spatial perception) ในหัวข้อย่อย Block Design และ Drawing a Clock และด้านการจัดการเกี่ยวกับความคิด (thinking operations) ในหัวข้อย่อย Picturial Sequence สำหรับประเมินทักษะด้านการบริหารจัดการ

6. แบบวัดคุณภาพชีวิต ที่ดัดแปลงจากเครื่องมือ ชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) สำหรับประเมินคุณภาพชีวิต

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนของความคิดความเข้าใจด้านความสนใจจดจ่อเพิ่มขึ้นหลังการเข้ารับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการฝึก แต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงของคะแนนด้านความจำ และ การบริหารจัดการ สำหรับคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ด้านร่างกาย และด้านจิตใจไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สรุปผลการศึกษา: โปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิดความเข้าใจของการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาจสามารถช่วยกระตุ้นทักษะ ของความคิดความเข้าใจด้านความสนใจจดจ่อ และคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมได้


Pachpilai Chaiwong , Phuanjai Rattakorn and Peeraya Mumkhetvit. (2015). ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ , 48,182-191.


หมายเลขบันทึก: 602465เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2016 04:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2016 04:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี